کتاب تاریخ منتظم ناصری که به دست اعتماد السلطنه نگاشته و به تصحیح محمد اسماعیل رضوانی انجام شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و پنجاه و نه صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و سه به انتشار رسیده و در نشر دنیای کتاب چاپ گشته است. اثر سترگ و ارزشمند فوق تاریخ منتظم ناصرى اثر تاریخی به فارسی و با تألیف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه انجام شده که ترجمه کننده و رئیس دارالطباعه و دارالترجمه ناصرالدین شاه قاجار بوده است.این اثر كه بین سال‏هاى هزار و دویست و نود و هشت و هزار و سیصد نوشته و به شاه تقدیم گشته و تاریخ عمومى دنیا را از هجرت پیامبر اسلام تا شروع فرمان‏روایى قاجاریان دولت قاجاریه شامل شده است. نگارنده گزارشات تاریخى خویش را بر اساس قسمتهای جغرافیایى جهان یعنی آسیا و اروپا و افریقا و امریكا تنظیم نموده و از این دید بی نظیر بوده است. برای خرید کتاب تاریخ منتظم ناصری به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ منتظم ناصری

دانلود کتاب تاریخ منتظم ناصری