کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نوشته سعید نفیسی می باشد .اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به چاپ رسیده و در انتشارات اهورا چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتصد و نود و هفت صفحه است. داخل این اثر از اساسی ترین اتفاقات و رخدادها و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران ارتباط به زمان قاجاریه از شروع تا آخر حکومت فتحعلی شاه بازگو گشته است. اثر فوق با مطالبی تحت عنوان ایران ما در این صد و هشتاد سال شروع گشته که طی آن از پیشینه و نژاد قاجارها و ظاهر شدن این طایفه در تاریخ ایران و وضعیتهای آن‌ها قبل از سلطنت و نیاکان آقا محمد خان صحبت می شود . برای خرید کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران به لینک موجود مراجعه نمایید.

تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران

دانلود کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران