کتاب سلطان جلال الدین خوارزمشاه که به دست پناهی سمنانی نگاشته شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و یک صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به انتشار رسیده و در نشر ندا چاپ گشته است.سلطان جلال الدین جوشن از پشت باز اندخت و اسب در آب اندخت و بر مثال شیر غیور از جیحون عبور نمود.چنگیز خان چون آن حال مشاهده کرد روی به پسران آورد و گفت از پدر پسر همانند او پیدا کند.جلال الدین خوارزمشاه یکی از سرداران شجاع و دلیر ایران زمین می باشد که در تاریخ قدیمی ایران اسمش به نیکی یاد گشته است. جلال الدین خوارزمشاه پسر محمد خوارزمشاه می باشد. در دوران این سردار رشید بود که ایران با اتفاقات نافرجام چنگیز مغول مقابله کرد و جلال الدین خوارزمشاه با دلاوری های خویش خدمت های درخشان به اقلیم ایران و کشور خود نمود. برای خرید کتاب سلطان جلال الدین خوارزمشاه به لینک موجود مراجعه نمایید.

سلطان جلال الدین خوارزمشاه

دانلود کتاب سلطان جلال الدین خوارزمشاه