کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی که به دست آلبرت تن آیک اومستد نگاشته و توسط محمد مقدم ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد علمی و فرهنگی صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر علمی و فرهنگی چاپ گشته است.اثر تاریخ شاهنشاهی هخامنشی به معرفی نمودن و توضیح شاهنشاهی هخامنشی اختصاص دارد. به این سبب اول نویسنده ی پیدایی و ظهور مادها و پارس‌ها را شرح می‌دهد. در پی آن منبع های ارتباط داشته با تاریخ پادشاهان هخامنشی را معرفی می نماید. آن زمان به تفصیل روش حکمرانی کوروش هخامنشی را با اشاره به کردارها و رفتارهای او بیان نموده و چگونگی غصب تخت پادشاهی هخامنشی به دست یکی از مغان و اتفاقات و رویدادهای ارتباط داده با آن را تحت عنوان یک دهه بحران باز می‌گوید. حکمرانی داریوش و کشورگشایی‌های او و کینه‌ دوزی و داریوش با آتنی‌ها و چطور بخش ها کشوری در سازمان‌های اداری هخامنشیان از دیگر متونی است که در پی می‌آید. برای خرید کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی