کتاب بسیار خواندنی کارنامه ساسانیان آمده است در واقع بخشی تاریخ بلعمی است فی الواقع برگزیده بخشی از کتاب تاریخ بلعمی است که همان ترجمه فارسی تاریخ کبیریا است یا همان تاریخ طبری که در همین سایت بصورت مفصل به تاریخ طبری پرداختیم.حال همین کتاب بخشی از کتاب تاریخ بلعمی است قسمت ساسانیان که بوسیله خاورشناس برجسته به المانی ترجمه کرده است(نولدکه) و پیرامون کتاب مقدمه ای جامع و حواشی تحقیقی و مفصلی نوشته است که در سال هزار هشتصد هفتاد و نه در چاپ لیدن هلند به چاپ رسید.حال این ترجمه بفارسی به کوشش بدیع الله دبیری نژاد در دهه سی در اصفهان به چاپ رسید.برای دانلود کتاب کارنامه ساسانیان به ادامه مطلب مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ بلعمی از طریق فروشگاه اقدام نمایید

 

 دانلود کتاب کارنامه ساسانیان : گزیده بخشی از تاریخ بلعمی