دانلود کتاب تاریخ مردوخ اثر محمد مردوخ کردستانی

کتاب تاریخ مردوخ  یک رفرنس جامع تاریخی و جامع به زبان ساده پیراموت کردستان میباشد که توسط  محمد مردوخ کردستانی نگاشته شده است.

محمد مردوخ کردستانی در اوایل در دهه اول قرن که اواسط حکومت پهلوی اول محسوب میشود کتاب تاریخ مردوخ را که دارای 4 قسمت اصلی میباشد بچاپ رسانید.

که این چهار قسمت به شرح ذیل است:

بخش اول در قضاوت عقل بر نقل میباشد. و بخش بعدی دوم که خود 4 زیر مجموع دارد.

یعنی منشا کرد و سوابق کرد. خط و زبان و اداب کرد و مذهب آن و زیر مجموع چهارم طوایف و جمعیت کرد, بطور کلی موضوع در قضاوت عقل بر نقل,و قسمت سوم کتاب به  آداب و رسوم و خط, زبان, مذهب  کرد می پردازد.

و در قسمت آخر یا چهارم به طایفه ها و مردم کرد و تعداد ولایتها و مساحت و شهرستانهای کردستان می پردازد

 

 

دانلود کتاب تاریخ مردوخ اثر محمد مردوخ کردستانی