دانلود کتاب شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران اثر هاشم حجازی

کتاب شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران پژوهش بسیار ارزنده مورخ فهیم هاشم حجازی است.

که کتابی جامع اما مختصر در صد و چهل و چهار صفحه برای گزارش جنگ چالدران و نقش پادشاه وقت یعنی شاه اسماعیل اول میباشد.

کتاب نامبرده به اعتمام دکتر محمد اسماعیل روانی  در سال هزار سیصد و هفتاد و چهار توسط انتشارات سازمان اسناد ملی ایران نشر یافت و بقرن هشتم هجری (البته اواخر قرن 8) یعنی سال هشتصد و نود و سه که جنگ مهم تاریخی میان کشور ایران و کشور عثنمانی (که آن زمان امپراطوری بزرگی شده بود) وقوع یافت .

که بدلیل محل وقوع چنگ در محلی به نام چالدران بهمین نام مشهور شد.و از این جنگ مهمترین نبرد پارتیزانی تاریخ کشورمان محسوب میشود.

و با شکست ایران از عثمانی قسمتهای بسیاری از خاک ایران مانند آدربایجان .همدان و بخشهایی از کردستان در دست عثمانی قرار گرفت . کتاب شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران به دلایل وقوع جنگ و جزییات و بررسی شکست این واقعه مهم تاریخی می پردازد.

 

دانلود کتاب دانلود کتاب شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران