دانلود کتاب درفش ایران و شیر و خورشید اثر سعید نفیسی

درباره درفش کاویانی که در دوره ساسانیان بیرق نظامی ایران بوده در کتاب های پارسی و تاری که ایرانیان نوشته اند اطلاعات گوناگونی هست .
درفش کاویانی از دیبای زربفت بوده و از جواهر نقشهایی بر ان ساخته بودند و بر سر چوب ان شکل ماهی بوده است و رنگ سرخ و طزر و بنفش داشته و هر پادشاهی جواهر دیگر بر ان میفروده
در کتیبه معروف شاپور اول که والرین امپراطور روم بسر افکندگی در برابر او زانو زده و مهمترین و بهترین کتیبه ساسانیست که اینک در محل معروف بنقش رستم دیده میشود که جز درفش و بیرق چیز دیگر نتواند بود و گویا این یگانه نقشیست که از درفش زمان ساسانیان بما رسیده است.
در داستانهای ایرانی که قصه کاوه و درففش کاویانی را ثبت کرده اند گاهی برای کاوه دو پسر قائل شده اند و نام ایشان را قباد و قارن نوشته اند چنانکه فردوسی هم در شاهنامه در داستان فریدون دو سردار را نام میبرد یکی بنام قباد و دیگری به نام قارن کاوگان یعنی قارن پسر کاوه
بگمانم این مطلب از انجا بیرون امده است که در زمان ساسانیان درفش کاویان یعنی بیرق رسمی خاندان ساسانس سپرده بافراد خانواده قارن پهلو بوده است

 

 

 

دانلود کتاب درفش ایران و شیر و خورشید