کتاب سقوط بهشت اثر اندرو اسکات کوپر که از روی عنوان مشخص است پهلوی‌ها و واپسین روزهای شاهنشاهی ایران که توسط نویسنده توانا و شهیر نیوزلندی نوشته و توسط نیما نان آور در کشور امریکا بفارسی برگردانده و در سال دو هزار و شانزده بچاپ رسید.

کتاب سقوط بهشت رفرنس هایش از سندهای رسمی موجود در فدرال امریکا استفاده شده و برای تکمیل پاسخ پرسشها از خاندان پهلوی و اشخاصی که با این خاندان در ارتباط بودند.مثلا از گفتگوهایش با فرح دیبا و دیگر افراد تاثیر گذار و وابسته به خاندان پهلوی .و میتوان گفت کتاب حاضر با استفاده از گزارشات و مصاحبه و گفتگوهایش با اشخاص نامبره روبه جلو میرود.

اگرچه نمیتوان کتاب سقوط بهشت را یک کتاب کاملا درست یا مطلقا تاریخ مستند دانست چرا که مستندات استفاده شده از دیدگاهی دقیق بیطرفانه نیست و نگرش ایشان با انچه شاید تا به امروز راجع به این خاندان خوانده و میدانیم متفاوت است.

خرید کتاب سقوط بهشت: پهلوی‌ها و واپسین روزهای شاهنشاهی ایران  اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب سقوط بهشت