دانلود کتاب خاطراتی از دوران درخشان رضاشاه کبیر اثر امان الله جهانبانی

 جمعی از همقطاران و دوستان که از سرگذشت دوران زندگی اینجانب و وقایع گوناگون و نشیب و فرازهای آن آگاه بوده اند بارها توصیه و نصیحت کرده اند که خاطرات خود را برشته تحریر دراورده و از اظهار و ابراز حقایق و شرح پیش امدهای تاریخی دریغ نورزم.
انجام خواسته دوستان برای من واجب و ضروری است مخصوصا که بیشتر خدمات اینجانب مصادف با عصر درخشان پهلوی و باین خاندان جلیل بوده است.
شرح این خاطرات در حقیقت نگارش وقایع اصلی مدت عمر است که شمه ای از حوادث مهم تاریخی دوران درخشان پهلوی را روشن و جلوه گر خواهد ساخت. البته تحریر وقایع بطرزیکه مورد توجه و علاقه خوانندگان گرام واقع گردد امری ساده و سهل نیست از طرفی هم حصول موفقیت منوط به حائز بودن نبوغ نویسندگی و ذهنی سرشار و حافظه ای بارور و با فراست و ذوق و علاقه بنگارش میباشد مسلم است چنانچه این خصائل جمع نبوده و تلفیق نیابذ ممکن است شرح زندگانب گذشته اشخاص ملال آور و نتیجه ای جز تکدر خاطر خواننده ببار نیاورد.
انچه مرا در هر حال تحریک و تشویق به نگارش شرح گذشته مینماید همانا تنوع و پرحادثه بودن دوران زندگانی است که از حدود معمول و متداول خارج و انرا بصورت وقایع و داستانهای تاریخی جلوه گر میسازد.و ضمنا خود را ملزم میداند که در هیچ موردی جز انعکاس حقایق و تصویر پیش امدهای گذشته سخنی نگویم (ارادتمند امان الله جهانبانی سال هزار سیصد چهل شش چابخانه بانک ملی ایران)

 

 

 

 

 

دانلود کتاب خاطراتی از دوران درخشان رضاشاه کبیر