دانلود کتاب گاوبارگان پادوسپانی: بازماندگان ساسانيان در رويان اثر چراغعلی اعظمی سنگسری

 از بیش از دو سال پیش بر آن شدم که تاریخ خاندان گاوبارگان پاوسانی را که شهزادگان ساسانی بودند و از سال یازدهم شهریاری بزرگرد سوم اخرن شاهنشاه ساسانی تا سال ازدهم سلطنت شاه عباس یکم صفوی بر رویان فرمانروایی نمودند گرداوری نمایم.

شرح احال سرگشت این فرمانروایان گاهی به تفصیل و اغلب باختصار در کتب معدودی از مورخان گذشته امده و اینان باقتضای عهد و زمان بطور پراکنده گاهی تنها در چند سطر مطالبی اورده اند بدانگونه که هرگاه کسی بخواهد از تاریخ فرمانروایان پادوسانی اگاهی یابد باید به کتاب های متعدد مراجعه نماید و سرانجام انچنانکه باید و شاید به مطلوب نرسد.

 پس از بررسی های زیاد و با استفاده از منابع گوناگون تاریخ این شهریاران را در یک جا با ذکر حوادث و وقایع رویان در روزگار هریک از انها فراهم اوردم.

برای اینکه این تاریخ کاملا مستند باشد تا انجا که ممکن بود عین نوشته گذشتگان گاهی با تطبیق و تلفیق انها با همدیگر نقل شد .

و تناقض در متن بعضی از انها با مراجعه به کتب تاریخی مطمن و مقایسه و همچنین با رجوع به نوشته معدودی سکه که از انها در دست است رفع گردید

 

برای خرید کتاب گاوبارگان پادوسپانی نسخه چاپ انجا کلیک نمایید  برا دانلود رایگان کتاب گاوبارگان پادوسپانی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب گاوبارگان پادوسپانی