دانلود کتاب تاریخ و پندهایش اثر احمد کسروی

 خواست از این کتاب گردآوری همه نوشته های کسروی در زمینه تاریخ نبوده .ما در این کتاب از آنها تنها سه دسته ی زیر را گرد آورده ایم:
نخست دسته ای که از دانش و شرطهای تاریخنویس سخن میراند.
دوم آن دسته که تاریخچه دگرگونی اندیشه در ایران را می شکافد و بزیر ذره بین می اورد.
سوم انهایی که حقایقی را از ایین زندگانی توده ها باز می نماید و درسهای زندگی و پندهای پربها یاد می دهد.
پرسشهای بیشتری را در پایان کتاب آورده ایم.خوانندگانی که بخواهند دریافت خود را از نوشته های کتاب بیازمایند پاسخ خود را به هر پرسش با متن کتاب بسنجش کشند.
نهال این گردآوری از شادروان یزدانیان است. او در سال 1346 یک رشته نوشتارهایی را در زمینه های تاریخی از ماهنامه پیمان و دیباچه ی برخی کتاب های کسروی گرد آورد ولی اجازه ی چاپ نیافت تا اینکه در سایه ی آزادی اندکی که پیش امده بود توانست انرا در سال 1357 برویه ی کتاب بیرون دهد.
نوشتارها در آن کتاب از روی زمان رویدادها درچیده شده بود. در حالی که در این کتاب از روی این فرمول درچیده گردیده:
شناخت گرفتاریهای ایرانیان+آشکار گردیدن حقایق ززندگی+استواری بنیادهای توده.نوشتارهایی نیز افزوده گردیده که در ان نبوده.

برای خرید کتاب تاریخ و پندهایش اثر احمد کسروی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب تاریخ و پندهایش