دانلود کتاب آیین شاهنشاهی ایران اثر ذبیح الله صفا

 

مراد ما از تاریخ شاهنشاهی ایران بیان وقایعی نیست که در طول زمان و نشیب و فراز سیاسی کشور ایران رخ داده و یا مقصود ذکر حوادثی نیست که برای شاهنشاهان پیش آمده است.و بعبارت دیگر منظور ما از این مطالعه مجمل در تاریخ شاهنشاهی ایران ذکری از تاریخ ایران نیست زیرا چنانکه میدانیم پیش کشیدن چنین مبحثی همراه با تسوید اوراق بسیار و صحایف بیشمارست.
درینجا مقصود ما از تاریخ شاهنشاهی ایران بیان این نکته است که اولا پادشاهی و سلطنت آریایی ایرانی از چه تاریخ و بچه نحو آغاز شده و ثانیا کی و چگونه به شاهنشاهی تبدیل یافته و سرگذشت شاهنشاهی ایرانیان چه بوده و عنوان شاهنشاه تا چه تاریخی در میان ایرانیان رواج داشته و انگاه چگونه از میان رفته و باز چگونه احیاء گردیده است.

 

 پیش از ورود درین مبحث باید باختصار درباره دو کلمه پادشاهی و شاهنشاهی سخن گویم و ضمن بیان تفاوت انها کلماتی را که بتدریج در تاریخ ایران بعنوان معادل هریک بکار رفته است نیز باختصار مذکور داریم.
در این باره پیش ازین در کتاب شاهنشاه در تاریخ و ادب ایرانی بتفصیل و با توجه بریشه کلمات و عناوینی که در این باره وجود داشته است بتفصیل سخن گفته ام ولی چون درینجا مبنای کلام ما بر اختصارست تنها بعناوین شاه و پادشاه و شاهنشاه اکتفا و بحث باختصار برگزار میشود.

کلمه شاه موروث دوره هخامنشی در تاریخ ایرانست.پیش از آن یعنی در دوره یی که اصطلاحا انرا دوره اوستایی می نماییم.کلمه کوی = کی برای بیان این مفهوم بکار می رفته است.
کوی=کی یعنی شاه و کیانی یعنی شاهی.سلطنتی و چون درین باره بعدا بحث خواهیم کرد فعلا از آن صرف نظر می کنیم و بیان کلمه شاه و ریشه آن در زبان پارسی باستان یعنی زبان کتیبه های هخامنشی می پردازیم.
در آن زبا کلمه خشایی بمعنی شاه و ریشه همین کلمه است.

 

برای خرید کتاب آیین شاهنشاهی ایران اثر ذبیح الله صفا نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب آیین شاهنشاهی ایران