دانلود کتاب تاریخ نظامی ایران اثر غلامحسین مقتدر

 تاریخ بهترین معرف هر ملتی است.قومی که تاریخ ندارد مانند فردی است که چگونگی حال او ناشناس باشد.
تاریخ عمومی هر ملتی راجع به چگونپی تمدن و فرهنپ و وقایع برجسته ای گفتگو میکند که در دوره زندگانی برای او رخ نموده.تاریخ نظامی وی مربوط بساز و برگ و سازمان ارتشها و شیوه های رزمی و گزارش جنگها و کشمکش هایی است که در طول زمان با سایر ملل داشته است.
پس تاریخ نظامی از تاریخ عمومی سرچشمه میگیرد و برای پی بردن به ان باید این را بخوبی فراگرفت.
از طرف دیگر چون زمین همواره بر جنگ و وسائل ان حکمفرمایی دارد و اصول جنگ نیز همیشگی و تغییر ناپذیر است.از اینرو برای واقف شدن به کیفیات استراتژیکی و تاکتیکی جنگهایی که در سرزمین ایران رخ نموده جز بررسی تاریخ نظامی این کشور و پند گرفتن از وقایع گذشته وسیله دیگری نمیتوان پیدا کرد.
گذشته از اینها همانطوریکه تاریخ عمومی یکی از عوامل مهم ایجاد و پرورش حس خود شناسی و غرور ملی است.تاریخ نظامی هم موجد خصائل سلحشوری و صفات مردی و مردانگی است که هر ملت زنده ای نیازمند انها میباشد.

 

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ نظامی ایران اثر غلامحسین مقتدر