دانلود کتاب ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری اثر حمیدرضا دالوند

 درست است نه نسل از پناهنده شدن حیدرپاپی لرستانی به طایفه زراسوند در هفت لنگ بختیاری می گذشت
که یکی از نوادگان او به نام حسینقلی خان پسر جعفرقلی خان دورکی توانست پس از یک رشته کشمکش درون خانوادگی سرانجام در 1265 هجری قمری ریاست هفت لنگ ها را از عموی خود کلبعلی خان بگیرد.
این پیروزی همزمان با خلا قدرتی بود که که در 1257 بر اثر سرکوبی محمدتقی خان چهار لنگ توسط منوچهرخان ارمنی در منطقه پدید امده بود.
شایستگی ذاتی حسینقلی خان و پیروزی وی در رسیدن به ریاست هفت لنگ ها سبب توجه دولت مرکزی به او شد.
خانلر میرزا احتشام الدوله حاکم بروجرد که در 1268 فرمانروایی بر لرستان .خوزستان و بختیاری را نیز بدست اورد.
نخستین حکمرانی بود که برای حل مساله بختیاری در جذب حسینقلی خان کوشید.تا جایی که فرمان ایلخانی بختیاری را برای او گرفت و از حکومت وی بر شاخه هفت لنگ و چهار لنگ پشتیبانی کرد.

 

 با آمدن ظل السطان به اصفهان پیوند ایلخان بختیاری با دولتیان همچنان پایداری پیدا کرد ولی به علت های گوناگون سرانجام شاهزاده تصمیم به نیستی او گرفت.
حسینقلی خان را کشت و برادرش حاجی امامقلی خان مشهور به حاجی ایلخانی را ایلخان بختیاری کرد.از این رو انشعاب نوینی در قدرت خان های دورکی پدید امد که زیر نام شاخه حاجی ایلخانی از ان یاد میشود.
دوگانگی پیش امده که با تندی تمام تا استانه مشروطیت راه خود را پیمود بختیاری ها را وارد صف بندی های دربار قاجار ساخت زیرا فرزندان ایلخانی-علی قلی خان و اسفندیارخان سرگردگان نیروهای بختیاری در تهران-طرفدار امین السطان بودند و حاجی ایلخانی و پسرانش از سوی ظل السطان پشتیبانی می شدند.

 

برای خرید کتاب ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری اثر حمیدرضا دالوند نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب ماجرای قتل سردار اسعد بختیاری