دانلود کتاب پایتخت های شاهنشاهی ایران اثر خانبابا بیانی

 

همانطور که از عنوان کتاب مشخصاست کتاب حاضر به تاریخ ایران بویژه تاریخ پایتخت های شاهنشاهی ایران زمین می پردازد از دیر باز تا عصر پهلوی

کتاب کتاب پایتخت های شاهنشاهی ایران نتیجه سعی و کوشش و تحقیق خانبابا بیانی است کمه در سال هزار سیصد پنجاه کتاب فوق را در سیصد بیست و شش صفحه در بیست و سه فصل توسط انتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشناهی ایران بچاپ رسانید

 

این کتاب از هزار سوم قبل از میلاد شروع نموده و تاریخ را راسده به شده و سلسله سلسله برحسب اتفاقات جاری پیرامون پایتخت های ایران مورد بررسی و تاریخ نگاری قرار میدهد.

 

 

دانلود کتاب پایتخت های شاهنشاهی ایران