دانلود کتاب گوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم اثر جعفر شهری

 مجموعه مستخرج از دیده ها و شنیده ها و محفوظات و ملموسات خویش از تهران طفولیت.تهران قبل از ظهور و رنوسانس پهلوی. اطلاعاتی تنها قائم بذات خود حقیر با اصالت و بکارت و صداقت تمام بدون قرض و مدد و کمک و شریک و دریوزه از این و آن.

 واقعیاتی که مثلا اگر درباره خندق و دروازه آن حرف زده ام خود در خاکریز او سرسره بازی کرده از دروازه های ان خروج و دخول داشته ناظر ایاب و ذهاب آیندگان.روندگان.زورگوئی.ستمگری ماموران و نواقلیان آنبوده ام و هر آینه در جهت واگن اسبی و ماشین دودی و چهار چرخه.درشکه. شتر و الاغ سخن گفته ام خود راکب واگن و مسافر ماشین دودی آن بوده.پشت درشکه دویده.عقب چهار چرخه را گرفته و ترکه و شلاق سورچی های آن پشت و پهلوهایم را طناب مانند بالا آورده.دشنامهای خواهر و مادر و سرا و بونه و جد و آباء خرد زدی سواری.شتر دزدی سواری آن حواله قباله ام شده تا دیگر امور آن که مستقیما یا وسیله پدر داش مشدی یکه بزن و خویش و اقارب همه کاره در هجوش تاجر و کاسب و ادری و درباری و نوکرمآب و مادر و مادربزرگ و عمه وخاله سر درهمهچیزدار نصیبم شده است و بالاتر از همه حس کنجکاوی و فضولی ذاتی که از هرکس و هرچیز و هرجا و مکان و مطلب و واقعه بهرصورت که شده و توانسته ام حتی با خطر جان استراق سمع و بصر و اخذ و ادراک داشته ام.
پس در اینصورت میتوانم با قوت قلب هم بخواننده اطمینان بدهم که مطلب کتاب کلمه ای دور از واقعیت و حقیقت نبوده و همانهایی است که بوده و شده خدشه و خللی در آن راع نداشته و ملموساتی که خود این هیچ درآن یا در جریان مستقیم آن بودهیا از افراد و منابع کاملا موثق بدست اورده درصندوقه امین سینه ضبط و یادداشت کرده ام و خواننده مخیتواند به آن مومن بوده با خاطری اسوده از آن کسب اطلاع نماید.

برای خرید کتاب گوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم اثر جعفر شهری  نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب گوشه ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم