دانلود کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی به اهتمام سعیدی سیرجانی

 

محقق و نویسنده و روشنفکر بزرگ ناظم الاسلام کرمانی چنانکه در شروع جلد نخست کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اشره نموده است که ایشان از شب دوم ذی حجه در تاریخ هزار و سیصد و بیست هجری قمری به ثبت دیده ها و شنیده هایی پرداخته است.

که به انقلاب ایران و همچنین بیداری ایرانیان مربوطشان می پنداشته است.این کرمانی نکته بین از فیض ارادتش به سید محمد طباطبائی روحانی مشروطه خواه صاحب نفوذ و به برکت رابطه اش با آزادی خواهان و روشن اندیشگان آن زمان و سابقه شوری که در آن روزگار کرمانیان زهر لستبداد چیشده به طغیان گرائیده را در سر بود به بسیاری از محفلها و جمع هایی که در آن زمان به نهان یا آشکار برای تحصیل آزادی یا دفاع از مشروطه تشکیل می شد راه داشت.
مذاکرات حاضران مجلس را می شنید و به خاطر می سپرد و چون خلوتی و فراغی دست می داد مشروح گفتگوها را به مدد حافظه یادداشت می کرد و اغلب هم نظر خود را نسبت به هر سخنی یا هر گوینده ای صاف و بی پرده بدان یادداشت می افزود. بدین نیت که تاریخ ده جلدی مفصلی از این یادداشتهای روزانه ترتیب دهد.
اندکی بعد هوای نشر این یاددشاتها به سرش افتاد و چون چتپ کتاب مفصل با تنگدستی او سازگار نبود هر هفته قسمتی از این یادداشتها را بصورت پاورقی در روزنامه کوکب دری که خود مدیر و ناشرش بود منتشر کرد.

برای خرید کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

  کتاب تاریخ بیداری ایرانیان اثر ناظم الاسلام کرمانی

اندکی بعد هوای نشر این یادداشتها به سرش افتاد و چون چاپ کتابی مفصل با تنگدستی او سازگار نبود هر هفته قسمتی از این یادداشتها را بصورت پاورقی در روزنامه کوکب دری که خود مدیر و ناشرش بود منتشر کرد.
ظاهرا مردم ان روزگار بدین پاورقی ها ان مایه التفات کردند که فکر چاپ و نشر جزوهای مستقلی بعنوان تاریخ بیداری ایرانیان را در ذهن مولف پا گرفت و اندکی بعد با نشر نخستین جزوه این فکر عملی شد.

مرحوم ناظم الاسلام این جزوه های هفتگی را به شیوه چاپ سنگی در 16 صفحه منتشر و به قیمت پنج ریال به خواستاران عرضه کرد. و برای آن که ذهن خوانندگان این یادداشتها با وقایعی که پیش از دی حجه سال هزار سیصد بیست و دو در ایران رخ داده بود.

و مایه بخش حوادث موضوع این یادداشتها بود آشنا شود 17 جزوه نخستین را به عنوان مقدمه تاریخ بیداری ایرانیان منتشر کرد و در این جزوه ها گزارش گونه ای از امهات وقایع چند سال اخیر فراهم اوزد از جمله واقعه امتیاز تنباکو و کشته شدن ناصرالدین شاه و محاکمه میرزا رضای کرمانی و غیره و نیز بدین منظور که خواننده تاریخ با بازیگران و قهرمانان مشروطیت ایران بیشتر اشنا شود فصلی چند را به شرح حالی از ایشان اختصاص داد.

 کتابی که هم اکنون پیش چشم شماست همان مقدمه ای است که مرحوم ناظم الاسلام برای تاریخ بیداری ایرانیان نوشته است . و ما ان را از روی همان جزوه های چاپ سنگی که در حیات مولف با نسخه ای که به خط مولف در اختیار داشیم دوباره چاپ کرده ایم.

دانلود کتاب تاریخ بیداری ایرانیان  جلد اول

دانلود کتاب تاریخ بیداری ایرانیان جلد دوم