کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران اثر عباس میلانی از بیست مقاله پراکندهجمع آوری شده است. که در دوره های متفاوت به رشته تحریر درآمده است . ودرپایان ذرر سال نود و نه میلادی، نویسنده با مقدمه مفصلی در هیات یک مجموعه به دست چاپ سپرده است. به همین دلیل مقدمه، سنگینی همه کتاب را بردوش دارد. میلانی در مقدمه، نخست تعریفی از مدرنیته می دهد و پس از گذری به مقوله «مقاله»، خواننده را با نظریه تازه «نوتاریخ گرایی» آشنا می سازد

کتاب تجدد  و تجدد ستیزی

دانلود کتاب تجدد و تجدد ستیزی