دانلود کتاب بیان واقع: سرگذشت احوال نادرشاه اثر عبدالکریم کشمیری تصحیح و تحقیق داکرکی بی نسیم

 

ارقام داستانهای ماجرای ترقی دولت نادر شاه و متوجه شدن او سمت بند و عدم اتفاق امراء و ارکان سلطنت هندوستان با همدیگر بر ذمه مورخین بر دو پادشاه گذشاته که مقدمه محاربه را بعنوان افسانه نویسان خوش آید گو که بوضع شایسته که وظیفه ایشان است در تصانیف خود مفصل بقلم آورده باشند معهذا برخی از بر مقدمه بطریق اختصار بزبان خامه داده می شود.
باب اول در ذکر عروج و خروج نادر السطان و آمدن او بسمت هندوستان.
باب دوم در بیان معاودت او از هندوستان و رفتن بتوران و خراسان و مازندران تا ورود بدارالسطنت قزوین که بنده عاصی در آنجا برای طواف و حج بیت الله رخصت گرفته
باب سوم در ذکر وقائعی که در اطراف عراق عرب و شامات و حجاز و بسفر دریا تا نزول به بندر بوگلی که از بنادر ملک بنگالاست مشاهده نمود.
باب چهارم

 

باب چهارم مشتمل است بر بعضی سوانح که از ابتدای ورود بندر بوگلی تا هنگام وصال و انتقال حضرت کثیر المروت پادشاه رعیت صفت محمد شاه فردوس آرام گاه بظهور پیوست.

خاتمه مشتمل است بر دو مقدمه که مقدمه اولی مشتمل است بر دو باب.
باب اول در ذکر بعضی کلمات لطیف مردم ظریف
باب دوم در بیان بعضی عجائب و غرائب که درین عصر از پرده غیب بمنصه ظهور جلوه گر شده.
مقدمه ثانی مشتمل است بر دو فصل
فصل اول در تذکار گروه اخیار و ابرار اولو الابصار خوش گفتار

 فصل دوم در اظهار فرقه اشرار.مردم آزار.شنیع الکردار.قبیح الاطوار

 

برای خرید کتاب بیان واقع: سرگذشت احوال نادرشاه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب بیان واقع: سرگذشت احوال نادرشاه