دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی اثر شجاع الدین شفا

 

در سال برگزاری آئین ملی بزرگداشت پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی کتابخانه بهلوی با توجه به ضرورت تنظیم و استار مجموعه ای که بتواند راهنمای تاریخ ایران معاصر در عصر شاهنشاهی پهلوی برای استفاده سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی کشور و مراکز و سازمانهای دعلاقه بین المللی باشد، با همکاری مرکز فرهنگی و مطبوعاتی دربار شاهنشاهی به تدوین و نشر این مجموعه حمد هزار صفحه ای پرداخت و برای گرداوری مطالب آن از حداکثر منابع ممکن ( آرشیوهای مختلف خری، آرشیوهای سازمانهای دولتی، مطبوعات پنجاه و پنج ساله کشور، کتابها و استاد موجود در داخل کشور ، مطبوعات و استاد مختلف در خارج کشور کمک گرفته شد. در نقل مطالب این فهرست از دکر وقایعی که بطور منظم تکرار شده اند.

از فصل ترعباسیهای بادی مقامات مختلف کشور، معرفی سفرای خارجی و تقدیم استوارنامه ها اجر در مواردیکه جسمه خاصی داشته است ) معرفی معاونان وزارتخانه ها سعرا استانداران و بطائر آنها رزه ها و سایر مراسم جاری و هرساله و دیگر موارد منامه خودداری و فقط فهرست جوادت و وقایعی نقل شده که دارای اهمیت خاص بوده با توجه به اینکه کتاب حاضر در دسترس اسرایمان نمود وتحديد جاب آن بویژه در اسی مقطع زمانی ضروری بنظر میرسند.

لذا سازمان حساب و استارات مهل بر اساس نسخه اصلی که در اخبار آقای شجاع الدین ها بود، اقدام به تجدید جان آن نمود. اینک ضمن تشکر از همکاریهای انسان امید است این خدمت فرهنگی مورد قبول ایرانیان ارجمند قرار گیرد . ۲۰ اسفند ماه ۱۲۹۹ خورشیدی - ۲۲ فوریه ۱۹۲۱ میلادی سحرگاه سوم خوب ( سوم اسفند ) شب همدان با دو هزاروبا بعدفر فراق به فرماندهی " رضاخان میریج از جانب غرب تهران حمله کرد و وارد شهرند و بلافاصله به اشغال مراکز مهم و حسابی مانند تلگرافخامه تلفونجانه و شهربانی و وزارتخانه ها پرداخت.

سروی را ندارم متمرکز در تهران بدون مقاومت تسلیم شده و سروی پلیس پس از مقاومت ما میری تسلیم گردید و بدین ترتیب برابر پایتخت بسرعت بتصرف نیروی کودنا در آمد. و با اشغال تهران دولت میهدار اعظم سقوط کرد. ۲۰ اسفندماه ۱۲۹۹ خورشیدی - ۲۳ فوریه ۱۹۲۱ سلامی اولین اعلامیه رهبر کودنا خطاب به ماکسین پایتخت باین شرح صادر علم منكم مواد محرمه زیر را مردم تهران نصب العین قرار داده و فرداً فرد شریک نمایند. در صورت تخلف نديدا عقوبت خواهند شد. تمام اهالی شهران باید مطمع اوامر مقامی باشند.

۲ - حکومت نظامی در شهر برگزار و از ساعت هشت بعداز ظهر عبر ازافراد نظامی و مامورین انتظامی شهر کسی میاید در معابر عبور کند. ۲- کسانیکه از طرف قوای نظامی و پلیس مشمون به اخلال در آسایش مردم و انتظامات واقع شوند فورا طلب و معارات سخت خواهند شد . ۲- تمام روز سانحات و اوراق مطبوعه با موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و مرحمت حکم و اجازه ای که بعدا داده میشود باید مستتر شوند.. و اجتماعات در منازل و نقاط دیگر بکلی موقوف، در معابر هوا گرمیش از سه نفر گردهم جمع باشند با قوه قهریه متفرق و جلب خواهدشد. و تا دستور ثانوی تمام مغازه های مشروب فروشی و نشا نرها وقعا رهانه ها وكتوسها تعطیل است و هرکس دست دیده شودبه محکمه سلامی جلب خواهند

. ۷تا زمانی که دولت تشکیل نشده ادارات و دوایر دولتی به استنای اداره ارزاق تعطیل خواهد بود. پستخانه و تلگرافخانه و تلفیقانه هم مطبع همین حکم خواهد بود. کسانیکه در اطاعت از مواد فوق سرینجی کسند به محکمه نظامی طلب و به سخت ترین مجازاتها خواهد رسید. و کنسل کاظم خان به سمت ( کماندانی | شهر انتخاب و معین میشود و او مامور اجرای مواد فوق است. رامی میونزمون فرای اعلیحضرت شهربازی و فرمانده کل خواب رضا چهاردهم جمادی الناسی ۱۳۳۹ .٢ اسفندماه ۱۲۹۹ خورشیدی - ۲۳ فوریه ۱۹۲۱ میلادی صاد نفر از رجال سیاسی و تحصیهای مختلف برای جلوگیری ازسیاسی و موطنه علیه رژیم جدید بازداشت شدید و کلیه وزارتخانه ها و ادارات دولتی سر موقنا معقل گردیدند .

و اسفندماه ۱۲۹۹ خورسندی - ۲۵ فوریه ۱۹۲۱ میلادی به فرمان احمدشاء قضاء الدين شاشائی نمای شهدا را عظم قیام ریاست وزرانی رسید. بیست فرماندهی کل تواسیر به رضاجان میرینم محول ند سید بیاء الدین کانیه خود را به این شرح معرفی کرد.

رئيس الوزرا و وزیر داخله: سید ضیاء الدین طاطانی وزیر امور خارجه: میرزا محمودخان هم مدير الملک ور پر جنگ مرزا مسعود خان گمیان وزیر معارف و اوقاف : رضا علیجان سرالملک ورتر فواید عامه و تجارت: علیمحمدهان موفر الدوله وزير معبد مرزا علیخان موجب الدوله کمیل وزارت داخله: میرا صبحان دادگر عدل الملك کفیل وزارت مالیه : مبرزا علی خان صمص کفیل وزارت عدلیه : سه مصطفی همان سعور السلطة ۷ اسفندماه ۱۲۹۹ خورشیدی - ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ میلادی هیئت وزیران، قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلستان را که در کاسه وثوق الدوله به تصویب رسیده بود لغو کرد . ۸ اسفندماه ۱۲۹۹ خورشیدی - ۲۷ فوریه ۱۹۹۱ سلادی به فرمان احمدیاه، رضاخان مرینج به پاس کاردانی و لساعته مقام سردار سیمی ارتقاء ساعت عهدنامه جدید ایران و ورود و جهارنامه مجسمه آن در مسکومه امجاد ۱۷ اسفندماه ۱۲۹۹ خورشیدی - ۸ مارس ۱۲۱ سدي رئيس الوزراء تصویت باند هیئت وزرا را در مورد لغو قراردادنهم اوت ۱۹۱۹ ایران و انگلستان که در کا سینه وثوق الدوليه امضاء رسیده بود.

 

برای خرید کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلویی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی جلد اول

دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی جلد دوم

دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی جلد سوم

دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی جلد چهارم

دانلود کتاب گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی جلد پنجم