کتاب نادر شاه به دست لارنس لاکهارت نوشته شده و با ترجمه مشفق همدانی صورت گرفته شده می باشد.لارنس لاکهارت تاریخدان و پژوهشگر و ایرانشناس اهل بریتانیا است. که از سال هزار و نهصد و بیست و چهار با زمان سی سال به صورت منظم به ایران سفر می کرد.از نویسندگان تاریخ ایران دانشگاه کمبریج به حساب می آمد.از نوشته های او می شود نادر شاه و فروپاشی صفویه را ذکر کرد.در داخل ایران به عکاسی همچنان اشتغال داشت.بسیاری از این روزها را داخل ایران زندگی نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نادر شاه تماس بگیرید

دانلود کتاب نادر شاه