کتاب دختری از ایران که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط ستاره فرمانفرماییان برگردان مریم اعلایی نوشته شده است.که انتشارات آن کارنگ می باشد.که دارای تعداد چهارصد و هشتاد و دو صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. ک‍ت‍اب‌ فوق بر سبب عنوان دخ‍ت‍ر پ‍ارس و دخ‍ت‍ر ای‍ران‌ و خ‍اطرات‌ دخ‍ت‍ر ف‍رم‍ان‍ف‍رم‍ا و اتفاقهای و خ‍طرات‌ زن‍ی‌ از داخل ح‍رم‌ پ‍درش‌ ت‍ا داخل اتفاقات ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ همچنان چاپ شده اس‍ت‌.ستاره فرمانفرماییان به سال هزار و دویست و نود و نه خورشیدی در شیراز متولد شده است.حرمسرایی برگرفته از مادران و بچه های شازده عبدالحسین فرمانفرما زندگانی می کرد تا این که در طول ماه‌ها دشواری و رنج بسیار و به سبب مخالفت نمودن با بزرگان خانواده واسه ی ادامه‌ی تحصیل به ایالات متحد آمریکا سفر نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دختری از ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب دختری از ایران