کتاب طبقات واقدی که توسط ابوعبدالله محمد بن سعد بن منیع کاتب واقدی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این نوششته ی تحت سرپرستی ادوارد زاخائو با همکاری بسیاری از خاورشناسان میان سالهای هزار و نهصد و چهار تا هزار و نهصد و هجده در هشت مجلد در لایدن چاپ شده است و بار دیگر در بیروت بر پایه و اساس همان نسخه منتشر شده است. ابوعبدالله محمد بن سعد بن منیع تاریخ شناس و سیره‌نویس معروف اهل بغداد است.او کتابهای زیادی و منشی واقدی یکی دیگر از سیره‌نویسان اولین نفر بوده است. ابن سعد در هشتصد و چهل و پنج میلادی در بغداد از بین رفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب طبقات واقدی تماس بگیرید

دانلود کتاب طبقات واقدی

جلد اول

جلد دوم

جلد سوم

جلد چهارم

جلد پنجم

جلد ششم

جلد هفتم

جلد هشتم