ایران پیش از سرمایه داری که توسط عباس ولی نوشته شده است.که با ترجمه ی حسن شمس آوری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.نگارنده نظرات و دید نظری مطرح درمورد خصلت‌های ساختار اقتصادی و مناسبات جامعه و نهادهای سیاسی ایران قبل از زمان جدید را تحقیق و با دیدی انتقادی تحلیل شده است .کتاب از سه قسما به وجود آمده است .قسمت نخست که دیدی است به تاریخ‌نگاری ایران قبل از سرمایه‌داری و عمدتا به تحلیلات دیدگاه‌های مارکسیستی در این خصوص در ارتباط است. کتاب ایران پیش از سرمایه داری بررسی فوق در خصوص تاریخ نظری با دو هدف .انجام گرفته است

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایران پیش از سرمایه داری تماس بگیرید

دانلود کتاب ایران پیش از سرمایه داری