کتاب مرعشیان در تاریخ ایران که با ترجمه ی مصطفی مجد به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب مرعشیان در تاریخ ایران کتاب فوق برگرفته تر از خواندن و تحقیقات حکومت محلی سادات مرعشی می باشد.این حکومت را قوام‌الدین مرعشی در نیمه دوم قرن هشتم هجری داخل مازندران بنیاد نهاد و تا قرن دهم با فراز و فرودهایی تداوم یافته است .کتاب قبل از خلاصه تحقیقات و مقدمه نویسنده درمورد تحقیق با شش فصل پی‌گیری شده است. با مفهوم معرفی و تحلیل منبع های مختص یافته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرعشیان در تاریخ ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب مرعشیان در تاریخ ایران