کتاب تاریخ همیشه زنده که توسط آیت الله نکونام نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است.این طور می باشد که آدمی می شود به زندگی و به سرنوشت گذشته ی خود و دیگران فکر کند و گذشتگان تاریخ را مورد مخاطب انجام دهد و خود و اجتماع را بی هیچ تکراری زنده نگاه کند و همواره به کوشش و شور و شعور فکر کند و فعالیت نماید. نوشته ی تاریخ همیشه زنده بستر بدون وجود آرام ظهور تازگی های جهان و دنیا است.آن هستی که دو صورت ایستاده و گذرا داشته است.دوران و وقت و حرکت سیال آن دو صورت گویای از ظاهر شدن و بروز دنیا و جهان ثابت و استوار می باشد.که تازگی و زندگی جدید ظهور سیال آن بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ همیشه زنده تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ همیشه زنده