کتاب هزار فامیل که توسط علی شعبانی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. گویند زمانی ناصرالدین شاه به مستوفی الممالک گفته است که این رسوم چه چیزی می باشد. جناب عالی با خونسردی کامل جواب داده است که یک چیز است به اسم های گوناگون. در مقابل مبارک تقدیمی است. نزد علما می گویند حق الجعاله. در بازار هم حق العمل و به مستوفی‌ها که می‌رسد نامش رسوم .است دوران قاجار رشوه خواری نام دیگری داشته است. به جای رشوه رسوم ذکر می کردند و پرداخت رسوم امری مرسوم شده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 1000 فامیل تماس بگیرید

دانلود کتاب هزار فامیل