کتاب ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ که توسط محمّد قطب نوشته شده است.که دارای چهارصد و سی و پنج صفحه می باشد. سید قطب نگارنده و نظریه‌پرداز مصری بوده است.او به موجب بازنگری در اثرات بعضی از معانی اسلامی بر اتفاقات اجتماعی و سیاسی نظیر جهاد بین محققان و اسلام سیاسی معروف است. لو را آموزگار گفتمان تکفیر در سده بیستم نامیده اند.بی تردید زیادتر از هر مساله ای اسم این اثر یک رشته علامت تعجب و سوالات فراوانی را در شیوه و روش مسیر خویش نقش خواهد زد.واسه ی آنکه تنها و منفرد خواندن این اسم تصاویری را در اندیشه و فکر مطالعه کننده زنده می نماید که چطور و به چه شکل در این زمان و قرن بیستم نادانی و غافلیتی وجود داشته و دارد.ایا نادانی همان پایه و اندازه ای مختصر و قطعه مشخصی از زمان نمی باشد که سرنوشت بر سرزمین و دیار العرب حکومت نموده و گذشته است.و افزون بر آنکه آیا نادانی و غفلت چطور با اندیشه و تفکرات و تمدن و فرهنگ و صنعت و به جلو حرکت نموده و ارتقا و پیشرفت بسیار زیاد مادی و نظامهای تفکراتی و سیاسی قرن بیستم هماهنگ و سازشگر خواهد بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ تماس بگیرید.

دانلود کتاب ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌