دانلود کتاب ایلیاد و ادیسه اثر هومر

کتاب ایلیاد و ادیسه به دست هومر نوشته و به دست سعید نفیسی ترجمه شده است.

ادیسه یکی از دو نوشته های قدیمی شعرهای حماسی یونان نگاشته ی هومر می باشد.

این اثر همانند سلف خود ایلیاد به طور نمونه جمع آوری شده از سرودها ولی روش نقل آن با ایلیاد متفاوت است.ادیسه سرنوشت برگشت یکی از سران جنگ تروآ فرمانده ی ایساکا می باشد.

در این سفر که زیادتر از بیست سال طول کشید و داستانهای گوناگون و بلندی واسه ی او و همراهانش به وجود آورد .

کتاب ایلیاد اثر هومر

در آخر ادیسیوس که همه فکر می نمودند کشته شده و از بین رفته به وطن خود باز می گردد و دست تجاوزگران را از دیار و زن و فرزند خویش کوتاه می سازد.

ایلیاد همچنان کاری از هومر شاعر نابینای یونانی می باشد که در جنگ تروا که به موجب دزدیدن هلن زن خوش چهره ی شاه به دست پاریس رخ می دهد .قصه فوق درمورد دزدیده شدن زن یکی از چندین فرمانروای یونان به دست پاریس پسر پریام شاه ایلیون است. خواستگاران هلن به هم قول داده بودند که هر زمان آسیبی به هلن رسد همسر او را در کیفر و جزای مجرم یاری دهند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایلیاد و ادیسه تماس بگیرید.

 

کتاب ادیسه اثر هومر

 

دانلود کتاب ایلیاد

دانلود کتاب ادیسه