کتاب اسرائیل و نبردهای آزادی بخش در فلسطین که توسط نیکوپور ورزان نوشته شده است.که دارای صد و شصت و سه صفحه می باشد.هم چنان نزدیک به هفت دهه از تشکیل دولت اشغالگر اسرائیل سپری شده است. هر اندازه حتی قبل از رخ دادن اسرائیل و جنبش صهیونیستی جنگ و ویرانگری را به سرزمین فلسطین با خویش به ارمغان برده بود. ولی حقیقت انکار نشده این می باشد که از روز نخست تشکیل دولت اسرائیل تا حال حاضر سرزمین فلسطین یک روز را بی بهران و درگیری از سپری نکرده است. جنگی که صهیونیست‌های نژادپرست به مردمان سکونت داشته در سرزمین فلسطین که از جمله یهودی و مسلمان و مسیحی و غیره هستند از اول به وجود آمدن اسرائیل تا حال حاضر تحمیل کرده است. شاید بدون هیچ شکی بشود آن را در ردیف طولانی‌ترین مناقشه‌های تاریخ انسانی قرار داد. این حقیقت که نیروهای استعماری و امپریالیستی از همان اول تأسیس این کشور از هیچ تلاشی واسه ی سرپا نگه داشتن آن فروگذار ننموده اند و خویش بر این امر گواه می باشد که وجود این هیولا چه نعمتی واسه ی غارتگران خلق‌های منطقه و دنیا است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرائیل و نبردهای آزادی بخش در فلسطین تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسرائیل و نبردهای آزادی بخش در فلسطین