کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ که توسط علی غفوری نوشته شده است.که دارای صد و نود و نه صفحه می باشد.تاریخ بشریت همواره با رویدادهای مختلف و بسیار مهمی همراه بوده است که هر یک تا مقداری سرنوشت آدم را تحت تأثیر گذاشته است. تجربه‌هایی که تاریخ بشریت به خویش دیده است هم برگرفته از تجربیات مفید می باشد که اثرهای مهمی در آینده آن رقم خواهد زد و هم برگرفته از تجربیات تلخ و دشوار هستند.جنگ و پیکار و نبرد یا زورآزمایی بین دو یا چند گروه می باشد که امکان دارد با خشونت بسیاری همراه باشد. جنگ بین کشورها از سخت ترین و پر تلفات‌ترین جنگها می‌تواند باشد. به این موجب جنگ قدمتی زیادتر از تاریخ داشته و به اساطیر خواهد رسید. مقوله جنگ همچنان یکی از این رویدادهای اثرگذار تاریخ می باشد که زیادتر از صدها و هزاران دفعه در بین اقوام و قبیله‌ها و امپراتوری‌ها انجام گرفته است و همچنان نیز به روش های مختلف نیز درحال رخ دادن است.در گذشت زیادتر از سه هزار و پانصد سال تاریخ مضبوط بشریت فقط دویست و هفتاد سال بدون جنگ وجود داشته است. برای خرید کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ