کتاب تاریخ بخارا که توسط ابوبکر نرخشی نوشته شده است.که دارای صد و بیست و یک صفحه می باشد.اثر موجود تاریخ شهر بخارا و رویدادهای آن را تعریف و بازگو می نماید.در دوره ی باستان ایرانیان در گوشه و کنار رود زرافشان مکانها و شهرهایی بای خویش داشتند. داستان بنای بخارا با افسانه در هم مخلوط است.در برخی از نگاشته های قدیمی بخارا مکانی واسه ی پادشاهان بوده است که گفتنیست افراسیاب آن را به وجود آورده است. بعد از آن به شکل شهر درآمد و پادشاهان در فصل های زمستان به این مکان می آمدند. همچنان گفته شده است که داخل بخارا آتشکده‌ای ایجاد شده بود و گویا قبر افراسیاب به دروازه معبد بر در شهر بخارا بوده است. موجود بودن شی هایی از دوره ی مفرغ و نمایه هایی بر وجود زیستگاه‌هایی داخل بخارا در طول هزاره دوم قبل از میلاد است. برای خرید کتاب تاریخ بخارا به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب تاریخ بخارا