کتاب تاریخ شهر و شهرسازی در جهان که توسط حمیدرضا عامری و صابر زند نوشته شده است.که دارای دویست و سی و هشت صفحه می باشد.ویلیام ویلسون از او با عنوان پدر طراحی منظر یاد شده است. پس از گذشت زمان این کلمه را گوردن گالن داخل مجل آرکیتکچرال ریویو عنوان کرد و سپس به طور نمونه جمع شده داخل کتاب منظر شهری به سال هزار و نهصد و شصت و یک چاپ کرده است. و در آخر قرن بیستم چارلز والرهیم آن را وصف دستاوردهای در حال رخ دادن داخل زمین های شهرسازی عنوان نمود و در حال حاضر به طور مشخص رشته‌ای تخصصی و تعریف شده منشعب از شهرسازی و معماری می باشد.در اول بحث می بایست به واژه منظر شهر و تعریف آن دید و نظری داشته باشیم.این کلمه مثل کلمه شهرسازی علی‌رغم آن که معنی کهن و قدیم است که از قدیم ایام با ایجاد و تشکیل شهرها همواره در حقیقت وجود داشته است.ولی به عنوان کلمات تخصصی در اول قرن نوزدهم میلادی با طراحی و اقدامات فردریک لا المستد در ارتباط با شهرهای آمریکایی مطرح گشته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ شهر و شهرسازی در جهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ شهر و شهرسازی در جهان