کتاب بررسی پیدایش و تکامل خط در ایران و جهان که توسط سید سیاوش مصطفوی نوشته شده است.که دارای شصت و دو صفحه می باشد. قدم گذاشتن در راه طولانی که در آن آدمهای اول ابزاری واسه ی انتقال دادن بیان شفاهی بدون نگاه و دید هم دیگر شروع نمودند اولین گام نگاشتن تصاویر روی سفال‌ها بود.عاقبت و در نتیجه داخل ذهن و اندیشه آدم این فکر ایجاد شده است که تفکرات و اندوخته‌های ذهنی خود را بر روی شی های قابل ذکر ثبت کند و به این روش نقش‌هایی که از خود به جای گذاشته اند و همان کهن ترین نقش‌هایی می باشند که هم چنان ما در اختیار داریم. به این سبب خط نخست کم کم ایجاد شده و سیر خود را با گذشت وقت و زمان در پیش گرفته و خط‌هایی بعدها به وجود آمد و نگاشته شد که در حال حاضر به صورت پیوسته و مداوم صورت تکامل پیدا کرده آن را خواهیم دید . پس می شود گفت خط موجود نتیجه کامل های خط‌های انسان‌های اولیه و کوشش و زحمت و گذشت سالیان طولانی می‌باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بررسی پیدایش و تکامل خط در ایران و جهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب بررسی پیدایش و تکامل خط در ایران و جهان