کتاب تاریخ ادبیات افغانستان که توسط احمد علی کهزاد نوشته شده است.که برگرفته از هفتاد و هفت صفحه است.این اثر اقدام نخستین در تدوین تاریخ ادبیات افغانستان می باشد. نویسنده این اثر از نگارنده های معروف و با صلاحیت کشور است. ادبیات یک ملت عبارت می باشد از نمونه های اثرهای هنری لسانی آن ملت و به عبارت دیگر ادبیات یک ملت است. ادبیات قسمت مهمی از فرهنگ است و برگرفته از ارزش‌های معنوی اجتماع می باشد که متولد شده از مغز و اندیشه ی نسل‌های گذشته و امروز است.ادبیات بازتاب‌ دهنده سطح آگاهی ادبی و حقیقت های عینی اجتماع واقعات و حادثه ها و حالات و وضعیت دوران است.ادبیات هر جامعه بیانگر مدنیت و طرز نظر و دید و مقدار علم و ادب و فرهنگ و مظهر اندیشه ها و تلقیات مردم آن اجتماع است. ادبیات دری همچنان مظهر نیازهای معنوی و مبین یک سلسله حقیقت های عینی و فکری و بیانگر طرز نگاه و نگرش آدمها است. اگر به تاریخ ادبیات دری نگاهی بیندازیم و به مسیر انکشاف و تطور شعر دری به پژوهش و خواندن مشغول شویم بر کمیت و کیفیت اثرهای منظوم و منثور دری آشنا می‌شویم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات افغانستان تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاریخ ادبیات افغانستان