کتاب صهیونیسم و جنبش روشنگری یهود که توسط عبدالله شهبازی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد.عبدالله شهبازی در سال هزار و سیصد و سی و چهار داخل شهر شیراز متولد شده است . پدر او حبیب الله شهبازی رئیس قبایل کوهمره سرخی بوده که بعد از شورش عشایر جنوب در سال‌های هزار و سیصد و چهل و یک و دو بر ضد حکومت پهلوی تیرباران گشت. او با وارد شدن محافل مذهبی و سیاسی هوادار آیت الله خمینی شد و از شاگردان شیخ محی‌الدین حائری شیرازی بود.در تابستان هزار و سیصد و چهل و نه در چهارده سالگی واسه ی اولین بار به اتهام پخش اعلامیه مرجعیت آیت الله خمینی در مجلس ختم آیت الله محسن حکیم دستگیر گشت.در فرهنگ سیاسی معاصر صهیونیسم به ایدئولوژی ناسیونالیسم یا نژادپرستی یهود اطلاق شده که در آخر قرن نوزدهم معروف گشت و به صورت سنتی تئودور هرتزل با عنوان پایه گذار آن شناخته شده است. این معنی از کلمه صهیون گرفته شده که اسم تپه ‌ای لوده در بیت‌ المقدس واقع شده و مفهوم این واژه مشخص نمی باشد و معنی های بسیار گوناگونی واسه ی آن شناخته ‌اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صهیونیسم و جنبش روشنگری یهود تماس بگیرید.

دانلود کتاب صهیونیسم و جنبش روشنگری یهود