کتاب خاطرات همفر که توسط مستر همفر نوشته شده است.که دارای شصت و سه صفحه می باشد. این نمونه جمع آوری شده از سمت فرقه وهابیت شمامت گشته و آنرا قصه ای خیالی که واسه ی بی‌اعتبار نمودن محمد بن عبدالوهاب و یارانش از سمت دولت بریتانیا تهیه شده اسم داده‌اند. ولی از طرف مسلمانها چه آنان که شیعه بودند و چه اهل تسنن این نوشته را بیان‌گر همان اصول مشهور انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن می دانند .خاطرات همفر نام اثری می باشد که توضیح خاطرات فردی به اسم مستر همفر که مأمور دولت بریتانیا در قرن هجده میلادی بود چاپ شده و به تفسیر نقش او در صورت پذیری و انجام نظرات و نگاه وهابیت داخل کشورهای مسلمان پرداخته است.در غرب این نوشته یکی از خاطره های دروغ و غایط تلقی شده و از آن به موجب نسخه انگلو فوبیک پروتکل بزرگان صهیون یاد شده است. داخل غرب این نوشته ساخته دست یک مسلمان سنّی واسه ی نمایان کردن وهابیت که ساخته شده به دست انگلیس است شناخته گشته است. اشخاصی هم نیز همانند صبری پاشا که وهابی‌گری را ساخته دست انگلیس واسه ی ضعیف کردن دولت عثمانی می داند . برای خرید کتاب خاطرات همفر به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب خاطرات همفر