کتاب جنگ ایران و عراق که توسط عبدالحکیم ابوغزاله نوشته شده است.که دارای سیصد و هفتاد و شش صفحه می باشد.این اثر به فاصله بسیار کوتاهی بعد از به آخر رسیدن جنگ ایران و عراق به دست وزیر دفاع وقت مصر آقای عبدالحکیم ابوغزاله درمورد اتفاقات بسیار اساسی و مهم این جنگ به رشته تحریر درآمده است و زیادتر از آن که به وصف و توضیح رویدادها نظر داشته است .با نظر و نگاهی تحلیلی به اتفاقات و حوادث نگاه نموده و از این سو بیان کننده انواع نگرش ایشون در طی این جنگ است. بازنگری به رویدادهای یک زمانه ی بسیار مهم تاریخی خوب می باشد که در فاصله زمانی نه آنگونه دور و نه خیلی نزدیک نسبت به آن رخدادها انجام پذیرد. برای آنکه اینگونه از یک سمت هنوز خیلی از جوانب و زاویه های مهم اتفاقات آن زمان از اندیشه ها دور نگشته است و نمی شود آن را پنهان کرد و از سمت دیگری گذشت زمان هر اندازه کم پرده از خیلی پیچیدگی ها و اشتباهات بر داشته و تحلیل گر را به سمت علت و اسباب واقعی پیدایش رویدادها به پیش می برد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ ایران و عراق تماس بگیرید.

دانلود کتاب جنگ ایران و عراق