کتاب اشرافیت که توسط جاناتان پوویس نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و دو صفحه می باشد.نوشته ی اشرافیت با پژوهش و تحقیقات درباره ی طبقه برتر و ممتاز اجتماع و اثرگذاری آنها بر حاکمیت های غربی و اروپایی پرداخته است. فصل‌های موجود در داخل این اثر پژوهش ها را از اشرافیت به عنوان یک مقام شروع می نماید و به ثروت و هم اکنون به قوا و نیرو و نیز نقشی که هر یک از آن ها در تاریخ اشرافیت انجام شده است می‌رسد. در مسیر و زمان تاریخ گذشته اروپای غربی و اشرافیت به موجب یک مقام همردیف نجیب‌زادگی می باشد و برگرفته از گروه‌های اجتماعی ممتاز اجتماع شده است. همچنان نا گفته نماند که این دو بحث و موضوع به طور دقیق مترادف هم نمی باشند .ما اشرافیت را به طور نمونه جمع آوری شده برگرفته از اقتدار و رهبری معنا می نمایم که برگرفته از دو رکن مهم و اصولی افتخار و وراثت است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اشرافیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب اشرافیت