کتاب امپریالسیم که توسط نرجس رسا نوشته شده است.که دارای هجده صفحه می باشد.امپریالسیم به نظامی گفته شده که به سبب مقاصد اقتصادی و یا سیاسی خواسته از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز نماید و سرزمین‌ها و ملتها و قومهای دیگر را زیر سلطه ی خویش درآورد.سیاستی که مرام او به دلیل نفوذ و قدرت کشور خویش بر کشورهای دیگر می باشد.این واژه در معنی حال حاضر با معنی کنترل کردن کشوری از سمت کشور دیگر بکار رفته است.به دست داشتن ارادات کشوری بر کشور دیگر است. حکومت مستقیم و غیرمستقیم بر سرزمین‌های وابسته یا مستعمره به دست کشور صنعتی نوین نبود. بلکه حکومت فردی یک حاکم قدرتمند بر برخی اشخاص بی‌شماری از سرزمین‌ها چه داخل اروپا و چه در آن‌ سمت دریاها اطلاق می گشته است. تنها در سال‌های بعد بود که اصطلاح امپریالسیم مفهوم هدف‌دار خویش را به عنوان نظامی بر اساس چیرگی واسه ی ایجاد نمودن سرزمین‌های وابسته خارجی و در وقت امکان اتحاد آنها زیر لوای یک امپراتوری جهانی شناخته شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امپریالسیم تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب امپریالسیم