کتاب جنگ تمدن ها که توسط ساموئل هانتینگتون نوشته شده است.که دارای یازده صفحه می باشد.ساموئل هانتینگتون استاد مشهور کرسی حاکمیت و مدیر مؤسسات مطالعه های استراتژیک دانشگاه هاوارد امریکا می باشد و در قبل رئیس اجتماع علوم سیاسی امریکا و از موسسات مجله سیاست خارجی بوده می باشد.عروفیت جهانی او زیادتر به موجب نظریه ی برخورد تمدن‌های او بوده است .ولی مقاله موجود به این نظریه نپرداخته است بلکه موضوع آن اثری از این نظریه پرداز امریکایی می باشد که اشخاصی که برانداز می کنند و تجدیدنظر طلبان و یا آنکه به تعبیر خود آن اصلاح طلبان آن را نوشته ی مقدس خود دانسته اند. اثری که چهره واقعی هانتینگتون را هر اندازه زیادتر نمایان می سازد. او در پس چهره علمی و انجام کارهای سیاسی خود را همراه با هنری کیسینجر و برژینسکی و استالی هافمن داخل شورای ارتباطات خارجی امریکا شروع نمود که مهمترین نهاد رهبری سیاست خارجی امریکا می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنگ تمدن ها تماس بگیرید.

دانلود کتاب جنگ تمدن ها