کتاب انقلاب عثمانی که به دست جرجی زیدان نگاشته و توسط ع. قویم السلطنه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و بیست و نه به انتشار رسیده و در نشر مطبعه شمس چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و هفت صفحه است.در این زمان که با سالهای آخر زمان تنظیمات تقارن داشته عرصه ی باز حاصل از اصلاحات موجب گشته تا گروهی از اندیشمندان امپراتوری عثمانی در اثر روشنگری غربی به رایج نمودن اندیشه های آزادی خواهانه و اصلاح طلبانه داخل مطبوعات پردازند. این گروه که اتحادیه وطن پرستان یا اجتماع اتفاق حمیّت اسم دارد در ژوئن هزار و هشتصد و شصت و پنج با شرکت نمودن شش جوان از جمله نامق کمال داخل استانبول شکل گرفته است . رشد و توسعه دادن با سرعت گروه و تمایلات برخی از دولتمردان آن را در معرض فشار قرار داده و برخی از رهبران آن همانند نامق کمال و ضیاءبیک و علی سُعاوی به مناطقی دوردست عثمانی تبعید گشتند. آنها در هزار و هشتصدد و شصت و هفت به پاریس مهاجرت نمودند. برای خرید کتاب انقلاب عثمانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب انقلاب عثمانی