کتاب اینشتین و نسبیت نوشته پل استراترن می باشد و توسط ابوالفضل حقیری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات بصیرت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد هفتاد و سه صفحه است.اینشتین فهم ما از دنیای هستی را متحول نمود ولی خویش با نامرادی و ناکامی از دنیا رفت. نظریات نسبیت‌ وی او را به عنوان بزرگ‌ ترین فرد علمی بعد از نیوتون تثبیت کرد. نظریه نسبیت فهم ما را از فضا و دوران از بین برد و دنیایی را به جای آن نمایان کرد که قبل از آن تصورناپذیر بود. فرمول معروفف او آشکار کرد که ماده را می شود به انرژی مبدل ساخت و عصر هسته‌ای از اینجا شروع گشت .اینشتین در نظریات کوانتومی همچنان سهم زیادی داشت.ولی عاقبت نتوانست پیامدهای یافته‌های خویش را به خصوص در نظریه کوانتومی بپذیرد. در نتیجه زیادتر ربع قرن عمر خویش را به جستجوی نظریات جامع سپری کرد که کار خود او یافتن آن را ناممکن کرده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اینشتین و نسبیت تماس بگیرید.

اینشتین و نسبیت

دانلود کتاب اینشتین و نسبیت