کتاب اراسموس که به دست جیمز مک کونیکا نگاشته و توسط عبدالله کوثری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر طرح نو چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و دو صفحه است. در اثر اراسموس تلاش فراوان شده در مجالی کم اندیشه ها و آرمانهای مهم را که نشانه ی ارزش اراسموس داخل فرهنگ اخلاقی و فکری ما است بازنمایی گردد. نگارنده کار را با گزارشی از تکوین شخصیت خود او شروع نموده و این خود بر ما آشکار شده که واسه ی انجام و اتفاق او به مسائل اساسی روزگارش و نه فقط با رویکرد دیگر معاصرانش ان همه تفاوت داشت که با آن چیزی که در زمان ما همچنان پیدا می گردد و از ریشه متفاوت می باشد . درمورد زندگی خصوصی او به اشاراتی بسنده گشته که آنچه او را به این جایگاه نشاند و قلم اش بود و بر مطالبی انگشت شمار که به راحتی دردسترس می باشند تکیه کرده که در آنها می شود نمونه ای از دستاوردهای او را بازیافت. برای خرید کتاب اراسموس به لینک موجود مراجعه نمایید.

اراسموس

دانلود کتاب اراسموس