کتاب زندگی گالیله نوشته برتولت برشت می باشد و توسط کاوه کردونی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده و در انتشارات محور چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و سی و هفت صفحه است. این اثر نمایشنامه ای درباره ی زندگی این ریاضیدان و ستاره شناس ایتالیایی می باشد . برشت با قلم قدرتمند و اندیشه ی پویای خویش به دور از اغراق و قهرمان پروری به نگاشتن این نمایشنامه یاری رسانده است . این نوشته در دهه های سوم و چهارم قرن بیستم نگاشته شده است. نخستین نسخه ی آن در وقت ظاهر شدن نازی ها و آخرین نسخه ی آن بعد از اتفاق هیروشیمای ژاپن نوشته و تنظیم گشته است. نمایشنامه ی برشت جستجو و بررسی درباره ی مسئولیت اندیشمندان در قبال اجتماع بشری است. گالیله می بایست بین زندگی خود و علم یکی را انتخاب نماید. داوری بیرحمانه گالیله درمورد خویش و آن چیزی در آخر کار درمورد هدف حقیقی علم می گوید دریچه ای به سمت نور می گشاید. برای خرید کتاب زندگی گالیله به لینک موجود مراجعه نمایید.

زندگی گالیله

دانلود کتاب زندگی گالیله