کتاب هیتلر و نازیسم که به دست دیک گیری نگاشته و توسط احمد شهسا ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر خجسته چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و بیست و پنج صفحه است. نازیسم خلاصه ای از عبارت ناسیونال سوسیالیسم می باشد. نازیسم به نمونه جمع آوری شده ی ایدئولوژی‌های حزب نازی اطلاق می گردد. معنی و مفهوم علمی این کلمات عبارتند از نظام دیکتاتوری متکی به اعمال زور و ترور نمایان که به دست ارتجاعی ترین و تجاوز کاران محافل امپریالیستی مستقر می گردند. فاشیسم از سمت سرمایه انحصاری پشتیبانی شده و اهداف آن نگهداری نظام سرمایه دار می باشد که در زمانی که حکومت به روش های متعارف امکان پذیر نباشد. نازیسم را هم می شود شکلی از فاشیسم دانست که نژادپرستی همچنان به اصول آن اضافه شده‌ است. از نظر تاریخی فاشیسم اول در ایتالیا در سال هزار و نهصد و نوزده بوجود آمد و سه سال بعد توانست حاکمیت را داخل این کشور بگیرد . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هیتلر و نازیسم تماس بگیرید.

هیتلر و نازیسم

دانلود کتاب هیتلر و نازیسم