کتاب سفرهای دوما نوشته الکساندر دوما می باشد و توسط منوچهر مطیعی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو به چاپ رسیده و در انتشارات گوتنبرگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هشتاد و پنج صفحه است. الکساندر دوما در تمامی عمر نه چندان کوتاه خود مسافرتهای بسیاری به کشور های اروپایی کرده است . این مسافرتها واسه ی نگارنده ای عمانند او اضافه بر تفریح و تفنن می توانسته منابع بزرگی از سوژه های جالب واسه ی نگاشتن باشند. دوما داستان نویس و نگارنده ای به معنای حقیقی کلمه حرفه ای بود. او نخستین نویسنده ای بود که پای داستانهای بلند را به مطبوعات باز نمود و از این وسیله واسه ی بالا بردن و نگهداری تیراژها سود برد. در دوران خویش دوما نویسنده ها درمورد اتو می نوشتند که جنایتکاران پاریس با خلق اتفاقات خونین واسه ی مطبوعات تیراژ می آورند و شوالیه های دوما این تیراژ دروغین را با شمشیر خود پاسداری و نگهداری می کنند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرهای دوما تماس بگیرید.

سفرهای دوما

دانلود کتاب سفرهای دوما