کتاب ماموریت جاسوسان مخفی که به دست فیل هایریخ نگاشته و توسط گیورگیس آقاسی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و چهار به انتشار رسیده و در نشر گلچین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهار صفحه است. من در همان زمان استالین را شناختم و دست خود را داخل جیب نیم تنه خود نمودم و کلیدی بر روی بمب ساعتی قرار داشت را زدم و در این فکر بودم که تا پنج ثانیه دیگر همه جا منفجر خواهد شد.این اثر خاطره ها و سرنوشت جاسوسانی است که جهان را به خاک و خون کشانده و جاسوسانی می باشد که قصد انجام مأموریت های خیلی خطیری را داشته است. در این نمونه جمع آوری شده ذکر شده که چطور می خواستند هیتلر را به وسیله ی بمب ساعتی بکشند و یا نیکسون معاون ریاست جمهور آمریکا را سنگسار نمودند و هم اکنون یکی از جاسوسان مأموریت خویش را واسه ی بقتل رساندن استالین بوضوح توضیح داده است . در بخشی از این اثر چطور نقشه سوء قصد برضد خروشچف و آیزنهاور و چرچیل به طور کامل توضیح داده شده و هم اکنون چگونگی بقتل رساندن ژنرال پانچوویلا و ویلیام مک کنیلی همچنان ذکر شده است. برای خرید کتاب ماموریت جاسوسان مخفی به لینک موجود مراجعه نمایید.

ماموریت جاسوسان مخفی

دانلود کتاب ماموریت جاسوسان مخفی