کتاب تاریخ اروپا در قرون نوزدهم و بیستم که به دست نصرالله فلسفی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و نه به انتشار رسیده و در نشر خاور چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و چهل و یک صفحه است.نصرالله فلسفی فرزند میرزا نصرالله خان سوادکوهی مستوفی از مستوفیان دربار قاجار در سال هزار و دویست و هشتاد داخل تهران زاده شد. درس مقدماتی را در مدرسه‌های اقدسیه و آلیانس و دارالفنون یادگیری کرد . فلسفی بعد از تکمیل نمودن معلومات عالیه به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد و در سال هزار و سیصد و هفت چند ماهی در وزارت دادگستری به خدمت پرداخت و عاقبت به وزارت فرهنگ منتقل گشت . در این اثر از اتفاقات پانزده سال اول قرن پانده چشم میپوشیم برای آنکه اتفاقات این زمان که در زمان حکومت ناپلئون بناپارت و لشکرکشی های او بوده خود محتاج به اثر مخصوصی است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ اروپا در قرون نوزدهم و بیستم تماس بگیرید.

تاریخ اروپا در قرون نوزدهم و بیستم

دانلود کتاب تاریخ اروپا در قرون نوزدهم و بیستم